logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

ทำเนียบธนารักษ์พื้นที่

 

ทำเนียบผู้บริหาร

 

 นายคงศักดิ์ พรพนาวรรณ

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2567 ถึงปัจจุบัน

   

นายยรรยง ไชยรัตน์ทอง

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2566 ถึงพ.ศ.2566
 

 

นางสาวกาญจนา กิจชนะพานิชย์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2565 ถึงพ.ศ.2565
 
 

นายถกล ย่องหิ้น

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2562 ถึงพ.ศ.2564
 
 

นายสาธิต บุญแล

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2559 ถึงพ.ศ.2561
 

 

516156

นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์

เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2558 ถึงพ.ศ.2559

 

นายสุรสิทธิ์ นัครา
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2555 ถึงพ.ศ.2558
 
 
นายวีรวัฒน์ เที่ยงวัฒนะ
เริ่มดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2550 ถึงพ.ศ.2554
 
 
นายวิเชียร ศรีสุวิทธานนท์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.2549 
11 ธันวาคม 2562 | จำนวนเข้าชม 2340 ครั้ง