logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์/ภารกิจ/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารที่ราชพัสดุและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายของรัฐ อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล


ภารกิจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฏหมายดังนี้
 
งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ
     ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518

งานด้านการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
     ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
       ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงินรายได้ที่ราชพัสดุ และนำส่งเงินเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคล งานพัสดุ
 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
       ดำเนินการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้จัดหาประโยชน์ จัดทำนิติกรรม และดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
 • ส่วนจัดการฐานข้อมูล
       ดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตรวจสอบเขตให้เช่าและให้ใช้ที่ราชพัสดุ จัดทำแผนที่ที่ราชพัสดุในเขตจังหวัดชุมพร
 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
       ดำเนินการกำหนดราคาประเมินและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และเป็นมาตรฐานสากล

พันธกิจ

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ
     สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร มีหน้าที่ปกครองดูแล รักษา จัดให้ใช้ประโยชน์และทำนิตกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ให้ดำเนินไปอย่ามีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภาครัฐ
 
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
             ดำเนินการจัดเก็บรายได้จากการเช่าที่ดินราชพัสดุนำส่งเงิน บริหารงานบุคคล งานพัสดุ ดำเนินการจำหน่าย จ่ายแลกเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ
             ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม พร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และ/หรือรายได้
 • ส่วนจัดการฐานข้อมูล
             ดำเนินการจัดการฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุของจังหวัดชุมพรด้วยความถูกต้อง
 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน
             กำหนดราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพร และได้มาตรฐานสากล

 

10 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1610 ครั้ง