logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนเมษายน 2560
  18 เมษายน 2560
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมีนาคม 2560
  27 มีนาคม 2560
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  21 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมกราคม 2560
  25 มกราคม 2560
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  23 ธันวาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  8 ธันวาคม 2559
 • รายงานการประชุมและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่มีฐานะยากจน
  8 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  8 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2559
  3 ตุลาคม 2559
 • รายงานการประชุมและหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่มีฐานะยากจน
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • หนังสือแจ้งผู้เช่าที่อยู่ในข่ายเขตภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุภัยแล้งเพื่อทราบ
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  30 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประเภทเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจนในจังหวัดชุมพร
  9 มิถุนายน 2559