logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มการเข้าใช้งาน สท 001
  3 เมษายน 2558
 • สัญญายืมเงิน
  3 เมษายน 2558
 • แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูล สท 003
  3 เมษายน 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
  3 เมษายน 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  3 เมษายน 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  24 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  24 กันยายน 2557
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  24 กันยายน 2557
 • แบบ งช.1-2557
  24 กันยายน 2557
 • แบบ งช.2-2557
  24 กันยายน 2557
 • แบบ งช.3-2557
  24 กันยายน 2557
 • แบบ งช.4-2557
  24 กันยายน 2557
 • แบบ งช.5-2557
  24 กันยายน 2557