logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานงบทดลอง

 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563
  2 กรกฎาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563
  2 มิถุนายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563
  7 พฤษภาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563
  2 เมษายน 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  3 มีนาคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563
  5 กุมภาพันธ์ 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562
  6 มกราคม 2563
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
  3 ธันวาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562
  4 พฤศจิกายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
  2 ตุลาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562
  3 กันยายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562
  5 สิงหาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562
  10 กรกฎาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  18 มิถุนายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562
  31 พฤษภาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
  4 เมษายน 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
  19 มีนาคม 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
  22 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
  20 กุมภาพันธ์ 2562
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  17 ธันวาคม 2561
 • รายงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561
  8 พฤศจิกายน 2561
 • รายงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561
  9 ตุลาคม 2561
 • รายงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561
  11 กันยายน 2561
 • รายงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2561
  8 สิงหาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2561
  10 กรกฎาคม 2561
 • งบทดลองประจำจำเดือนพฤษภาคม 2561
  13 มิถุนายน 2561
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561
  4 พฤษภาคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561
  3 เมษายน 2561
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  14 มีนาคม 2561
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561
  13 กุมภาพันธ์ 2561
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560
  3 มกราคม 2561
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
  6 ธันวาคม 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
  7 พฤศจิกายน 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
  5 ตุลาคม 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • รางานงบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2560
  31 กรกฎาคม 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560
  30 มิถุนายน 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  31 พฤษภาคม 2560
 • รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2560
  30 เมษายน 2560
 • รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2560
  31 มีนาคม 2560